• Login
  • 0
    Cart
อินทรีเพชร
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง
อินทรีเพชร…ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีเพชร มีองค์ประกอบทางเคมที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดได้เร็ว
สำหรับงานโครงสร้าง
• มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น
• สามารถถอดแบบได้รวดเร็วกว่า
• ได้ปริมาณชิ้นงาน หรือ แผนการทำงานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น
• เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน
วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีเพชร
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 อินทรีเพชร ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 1 เหมาะสำหรับงาน คอนกรีต โครงสร้างทั่วไป เช่น ฐานราก พื้นเสา คาน งานคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง ตลอดจนงานคอนกรีตขนาดใหญ่ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ หรือชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น คอนกรีตบล็อก ท่อคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ เป็นต้น
ข้อแนะนำ
  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
  • เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการทำงาน
ผสมปูนอินทรีเพชรกับทรายหยาบ หิน และน้ำสะอาดสัดส่วนดังนี้
กำลังอัดต่ำ
(ประมาณ 180 กก./ตร.ซม.)

อินทรีเพชร : 1

ทรายหยาบ : 3

หิน : 4

น้ำ : 3/4

กำลังอัดปานกลาง
(ประมาณ 280 กก./ตร.ซม.)

อินทรีเพชร : 1

ทรายหยาบ : 2

หิน : 3

น้ำ : 3/4

กำลังอัดสูง
(ประมาณ 380 กก./ตร.ซม.)

อินทรีเพชร : 1

ทรายหยาบ : 2

หิน : 2

น้ำ : 3/4

ขนาดบรรจุ
  • ปูนถุงขนาด 5 กิโลกรัม
  • ปูนผง
ข้อมูลทางเทคนิค