• Login
 • 0
  Cart
รายละเอียด

รายละเอียด

จุดเด่น

 • เหนียวมาก แรงยึดเกาะเยี่ยม
 • ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ หรือปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารโดยไม่ต้องรื้อออก
 • สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้นาน เนื่องจากมีช่วงเวลาตั้งแต่ปาดกาวซีเมนต์จนถึงช่วงเวลาวางกระเบื้องที่เหมาะสม
 • มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด)
 • พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3
 • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที
 • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง
 • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที
 • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 – 10 มม
 • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป

 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.4.2 หรือ EN 1348-8.2
  • มาตรฐาน ≥1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 2.06 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.4.4.3 หรือ EN 1348-8.3
  • มาตรฐาน ≥1.0 N/mm2 l ผลการทดสอบ 1.60 N/mm2
 • แรงยึดเกาะของกาวซีเมนต์กับกระเบื้อง ณ เวลาที่ ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ EN 1346
  • มาตรฐาน ≥0.5 N/mm2 l ผลการทดสอบ 0.83 N/mm2

ขนาดบรรจุ

 • ถุงละ 20 กก. (ปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก.)

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

 • 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)